submit


«תקשורת עם זרים באינטרנט» היה האתר של רב הקהילה שפות. האכזבה של כל 10+ מיליון משתמשים, אתר האינטרנט של «תקשורת עם זרים באינטרנט» נסגר בשנת 2016, עם העזרה של «תקשורת עם זרים באינטרנט» אנחנו רוצים לספק לשעבר המשתתפים של «תקשורת עם זרים באינטרנט» אפשרויות חדשות של לימוד שפות זרות.

About